Määrused

13.10.2017

Majutustoetuse maksmise kord

Kihelkonna Vallavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste õppekulu suuruse kehtestamine

Kihelkonna valla 2017. aasta II lisaeelarve

 

21.09.2017 

Kihelkonna valla 2017. aasta I lisaeelarve

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

Riikliku toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine

Õpilaste sõidu haridusasutusse ja tagasi korraldamise ning sõidukulu hüvitamise kord

Laste ja noorte huvitegevuse toetamise kord erahuvikoolides ja -spordiklubides

Munitsipaalkorteri üürile andmise ja kasutamise kord

 

29.06.2017 

Kihelkonna valla jäätmevaldajate registri põhimäärus

 

31.05.2017

Kihelkonna Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Sotsiaalhoolekande seaduses ja lastekaitse seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

 

28.03.2017

Maapõueseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Veeseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

 

28.02.2017

Kihelkonna valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine

Vallavanema töötasu määramine

Volikogu esimehele ja aseesimehele hüvituse, komisjonide esimeestele, volikogu liikmetele ja volikogu sekretärile tasu maksmise kord

Kihelkonna Vallavolikogu 27.03.2013 määruse nr 10 „Kihelkonna vallavalitsuse palgajuhend" muutmine

 

28.12.2016

Kihelkonna valla 2016. aasta III lisaeelarve

 

24.11.2016

Maamaksumäära kehtestamine 2017. aastaks

 

26.10.2016

Kihelkonna valla eelarvestrateegia 2017-2021

Kihelkonna valla 2016. aasta II lisaeelarve

 

27.06.2016

Kihelkonna valla 2016. aasta I lisaeelarve

 

30.05.2016

Lääne-Saaremaa jäätmehoolduseeskiri

Ühistranspordiseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

 

30.03.2016

Pädevuse delegeerimine

Kihelkonna Vallavolikogu määruste muutmine

Kihelkonna Kooli põhimäärus

 

26.02.2016

Vallavanema töötasu määramine

Kihelkonna valla 2016. aasta eelarve vastuvõtmine

Volikogu esimehele ja aseesimehele hüvituse, komisjonide esimeestele, volikogu liikmetele ja volikogu sekretärile tasu maksmise kord 

Kihelkonna Vallavolikogu 27.03.2013 määruse nr 10 „Kihelkonna vallavalitsuse palgajuhend" muutmine

 

14.12.2015 

Maamaksumäära kehtestamine 2016. aastaks

Kihelkonna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026

Lisa - Kihelkonna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026

Lisad Kihelkonna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026 juurde

 

30.11.2015

Kihelkonna valla 2015. aasta II lisaeelarve

 

26.10.2015

Kihelkonna valla eelarvestrateegia 2016-2019

 

28.09.2015

Kihelkonna valla 2015. aasta I lisaeelarve

 

26.05.2015

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks

 

27.03.2015

Kihelkonna Vallavolikogu 27.03.2013 määruse nr 10 "Kihelkonna vallavalitsuse palgajuhend" lisa kehtetuks tunnistamine ja uue lisa kinnitamine

Kihelkonna valla 2015. aasta eelarve

 

29.01.2015

Kihelkonna Vallavolikogu 27.03.2013 määruse nr 9 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel" muutmine   

Tunnustamise kord

Kihelkonna valla arengukava aastateks 2015-2020

 

18.12.2014

Maamaksumäära kehtestamine 2015. aastaks

Kihelkonna valla 2014. aasta III lisaeelarve

 

27.11.2014

Kihelkonna valla 2014. aasta II lisaeelarve

 

29.10.2014

Kihelkonna valla eelarvestrateegia 2015-2018

Müügipileti hinna kehtestamine

 

25.09.2014

Kihelkonna valla 2014. aasta I lisaeelarve

Lisa 1 - 1. lisaeelarve

Lisa 2 - 1. lisaeelarve seletuskiri

 

30.05.2014

Kihelkonna Vallavolikogu 26. mai 2010.a. määruse "Kihelkonna valla ülplaneeringu kehtestamine" muutmine

 

30.04.2014

Korruptsioonivastase seaduse rakendamine

 

18.03.2014

Kihelkonna valla 2014. aasta eelarve vastuvõtmine
Lisa 1- eelarve
Lisa 2- seletuskiri

Kihelkonna Vallavolikogu esimehele ja aseesimehele hüvituse, komisjonide esimeestele, volikogu liikmetele ja volikogu sekretärile tasu maksmise kord

Vallavanema töötasu määramine

Kihelkonna Vallavolikogu 27.03.2013 määruse nr 10 "Kihelkonna vallavalitsuse palgajuhend" lisa kehtetuks tunnistamine ja uue lisa kinnitamine

 

26.02.2014

Kihelkonna Kooli arengukava aastateks 2014-2017 kinnitamine
Lisa - arengukava

 

18.12.2013

Maamaksumäärade kehtestamine 2014. aastaks ja maamaksu vabastuse andmine

Kihelkonna valla 2013.a. III lisaeelarve
Lisa - 2013.a. III lisaeelarve

 

26.09.2013

Kihelkonna valla eelarvestrateegia 2014-2017
Lisa - eelarvestrateegia

Kihelkonna valla 2013. aasta II lisaeelarve
Lisa 1 - II lisaeelarve
Lisa 2 - seletuskiri

Maapõueseaduses kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täitmise delegeerimine

 

29.05.2013

Kihelkonna valla 2012 majandusaasta aruande kinnitamine

Kihelkonna valla 2012 majandusaasta aruanne

Sõltumatu vandeaudiitori aruanne

Revisjonikomisjoni seisukoht valla 2012. majandusaasta aruandele

Kihelkonna valla 2013. aasta I lisaeelarve

Lisa - Kihelkonna valla 2013. aasta I lisaeelarve

Külavanema statuut

 

29.04.2013

Kihelkonna Vallavolikogu liikmete arvu määramine ja valimisringkonna moodustamine

 

28.02.2013

Kihelkonna valla 2013. aasta eelarve kinnitamine

Lisa 1- Kihelkonna valla 2013. aasta eelarve
Lisa 2 - Seletuskiri 2013. aasta eelarve juurde
Lisa 2a - Kihelkonna valla 2012. aasta eelarve projekt

Kihelkonna Vallavolikogu 28.02.2012 .a määruse nr 5 "Kihelkonna valla ametiasutuse ja valla ametiasutuse hallatavate asutuste struktuur, koosseisud ja töötasumäärad" kehtetuks tunnistamine

 

30.01.2013

Aiamaa rendile andmise kord

Sotsiaaleluruumi üürile andmise ja kasutamise kord

Lääne-Saaremaa valdade ühine jäätmekava aastateks 2012 - 2016

Hooldekodusse paigutamise ja sealt väljaarvamise kord.
Lisa 1- avalduse vorm
Lisa 2- kliendi igapäevase toimetuleku küsismustik
Lisa 3- hooldusvahendite nimekiri
Lisa 4- kliendi varade vastuvõtmise ja üleandmise akt
Lisa 5- Hoolduslepingu vorm

 

28.12.2012

Hooldekodu põhimääruse muutmine

Maamaksumäärade kinnitamine 2013. aastaks

Kihelkonna valla 2012.aasta IV lisaeelarve

 

12.09.2012

Kihelkonna Rahvamaja struktuuri muutmine

 

22.06.2012

Kihelkonna valla 2012 aasta lisaeelarve

Kihelkonna valla 2011 majandusaasta aruande kinnitamine

Kihelkonna valla 2011 majandusaasta aruanne

Sõltumatu vandeaudiitori aruanne

Kihelkonna valla jäätmehoolduseeskirja muutmine

Kihelkonna Vallavolikogu 20. aprilli 2006. a määruse nr 15 "Kihelkonna valla heakorraeeskiri" muutmine

 

25.05.2012

Kihelkonna valla 2012. aasta lisaeelarve

 

28.02.2012

Kihelkonna valla 2012. aasta eelarve kinnitamine

Lisa- Kihelkonna valla 2012. aasta eelarve

Seletuskiri Kihelkonna valla 2012 aasta eelarve juurde

Kihelkonna valla ametiasutuse ja valla ametiasutuse hallatavate asutuste struktuur, koosseisud ja muutmine

 

26.01.2012

Kihelkonna Vallavalitsuse teenistujate koosseisu ja struktuuri muutmine

Ruumiandmete seaduse § 54 lõikega 1 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine

 

30.11.2011

Kihelkonna valla 2011 aasta lisaeelarve ja eelarve muudatused

2012. aasta maamaksumäärade ja maksusoodustuste kinnitamine

 

20.09.2011

Kihelkonna valla 2011. aasta lisaeelarve ja eelarve muudatused

Kihelkonna valla arengukava investeeringute plaani muutmine 2007-2013 (2017)

 

01.07.2011

Kihelkonna valla 2011. aasta eelarve muudatused

 

14.04.2011

Kihelkonna valla 2011 aasta lisaeelarve ja eelarve muudatused

Kihelkonna Vallavolikogu 27.10.2010 määruse nr 14 muutmine


Kihelkonna valla 2010 aasta majandusaastaaruanne 

Kihelkonna valla 2011. aasta eelarve