Eeskirjad, korrad ja määrused

1. jaanuaril 2018 jõustuvad määrused: 

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

Riikliku toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine

Õpilaste sõidu haridusasutusse ja tagasi korraldamise ning sõidukulu hüvitamise kord

Laste ja noorte huvitegevuse toetamise kord erahuvikoolides ja -spordiklubides

Majutustoetuse maksmise kord

Kihelkonna Vallavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste õppekulu suuruse kehtestamine

Sotsiaalteenuste hindade kehtestamine

Teenuste hindade kehtestamine

Hooldekodu poolt osutatavate tasuliste teenuste hindade kehtestamine

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

 

Eeskirjad, korrad ja määrused

Munitsipaalkorteri üürile andmise ja kasutamise kord

Kihelkonna valla jäätmevaldajate registri põhimäärus

Valimisjaoskondade moodustamine

Teenuste hindade ja hooldajatoetuse suuruse kehtestamine

Kihelkonna Valla Hooldekodu kohamaksu kinnitamine 

Hariduskulude tegevuskulude arvestusliku maksumuse kinnitamine 2017. aastaks

Kihelkonna Rahvamaja ruumide ja inventari kasutamise hindade kehtestamine

Kihelkonna valla veesõidukite juhi ametikoha täitmiseks konkursi läbiviimise kord

Vallaeelarvest makstavad täiendavad sotsiaaltoetused

Kihelkonna Lasteaia osalustasu ja toidukulu maksmise kord

 

Korrad

Isikliku sõiduauto teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord

Sotsiaaltoetuste määramise, maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise  kord

Vallavara valitsemise kord

Riigihangete korraldamise kord

Kohanime määramise kord

 

Eeskirjad

Kihelkonna kalmistu kasutamise eeskiri

Kihelkonna valla heakorraeeskiri

 

Põhimäärused

Kihelkonna Raamatukogu põhimäärus

Kihelkonna Rahvamaja põhimäärus

Kihelkonna Kooli põhimäärus

Kihelkonna valla põhimäärus

Hooldekodu põhimäärus

Kihelkonna valla kriisikomisjoni põhimäärus