Saare maakonna omavalitsuste ühinemisläbirääkimised

Informatsioon ühinemisläbirääkimiste kohta: 

http://saare.maavalitsus.ee/uhinemislabiraakimised ja https://www.saaremaavald.ee/ 

 

Kihelkonna valla haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse välja selgitamiseks korraldatud küsitluse tulemuste kinnitamine

Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Pöide valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemiskokkuleppe kinnitamine

Lisa - Saaremaa omavalitsuste ühinemiskokkulepe

Saaremaa omavalitsuste ühinemisleping

 

Pöide vallaga ühinemise küsitluse läbiviimine Kihelkonna vallas 23. ja 24. aprillil 2017

Seoses Pöide Vallavolikogu otsusega alustada teiste Saaremaa omavalitsustega ühinemisläbirääkimisi tuleb küsitluse teel välja selgitada Kihelkonna valla elanike seisukoht küsimuses „Kas pooldate Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemist Pöide vallaga üheks omavalitsuseks?".

Elektrooniline küsitlus toimub 23. aprillil 2017 kell 8.00-20.00 hääletussüsteemis VOLIS, mille link on leitav Kihelkonna valla veebilehel www.kihelkonna.ee.

Küsitluspunktis toimub küsitlus 23. ja 24. aprillil 2017 kell 10.00-18.00. Küsitluse läbiviimiseks on moodustatud üks küsitluspunkt asukohaga Kihelkonna vallamajas aadressil Pargi 2, 93401 Kihelkonna alevik, Kihelkonna vald, Saare maakond (tel 454 6531). Küsitluspunkti piirkonda kuulub Kihelkonna valla haldusterritoorium.

 

Kihelkonna valla haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse välja selgitamiseks korraldatud küsitluse tulemuste kinnitamine

Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine

Lisa - Saaremaa omavalitsuste ühinemisleping

Lisa 1 - Seletuskiri Saaremaa omavalitsuste ühinemislepingu, haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjenduse, territooriumi suuruse ja alaliste elanike arvu kohta

Lisa 2 - Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate investeeringute põhjendus ja eelarve

Lisa 3 - Ühineva omavalitsusüksuse kaart

Lisa 4 - Ühinevate omavalitsusüksuste 2015 aasta majandusaasta aruanded

Lisa 5 - Kogukonnakogude/osavallakogude moodustamise alused, pädevus ja töökorraldus Saaremaa vallas

Lisa 6 - Üleminekuperioodi tegevused ja ajakava 

Lisa 7 - Ühinemislepingu ja selle lisade kohta esitatud ettepanekud ja vastuväited ning õiend nende läbivaatamise kohta ühinevate omavalitsuste volikogudes

Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine

 

 

Rahvaküsitluse läbiviimine Kihelkonna vallas

Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldab Kihelkonna Vallavalitsus novembris rahvaküsitluse.

Elektrooniline küsitlus toimub alates 07. november 2016.a. kell 10.00 kuni 10. november 2016.a. kell 20.00 hääletussüsteemis VOLIS, mille link on leitav Kihelkonna valla kodulehel www.kihelkonna.ee.

Küsitluspunktis toimub küsitlus 11. novembril 2016.a. kell 10.00 kuni 18.00 ja 13. novembril 2016.a. kell 10.00 kuni 18.00. Rahvaküsitluse läbiviimiseks on Kihelkonna valla haldusterritooriumil moodustatud üks küsitluspunkt asukohaga Kihelkonna vallamajas aadressil Pargi 2, 93401 Kihelkonna alevik, Kihelkonna vald, Saare maakond.

Küsitluslehele on kantud küsimus „Kas pooldate Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemist üheks omavalitsuseks? Vastusevariandid on "Jah" ja "Ei".

Küsitluslehe täitmist kodus saab taotleda, kui isiku tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema küsitluspunktis osalemiseks. Taotlust saab esitada 13. novembril 2016.a. kuni kella 15-ni telefonil 4546531 või e-posti aadressil kihelkonna@kihelkonna.neti.ee.  

Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud isikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab püsivalt Kihelkonna vallas.

Küsitlusest ei või võtta osa isik, kes on:

1) valimisõiguse tähenduses teovõimetuks tunnistatud;

2) kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannab karistust kinnipidamiskohas.

Küsitluses osalemiseks kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.

 

Kihelkonna Vallavalitsuse 13.10.2016 korraldus nr 94 "Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse komisjoni moodustamine"

Kihelkonna Vallavalitsuse 13.10.2016 korraldus nr 95 "Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse aja ja koha määramine"

 

 

Ühinemislepingu ja selle lisade avalik väljapanek 26.09-17.10.2016

 

Kihelkonna Vallavolikogu otsustas 22.09.2016 otsusega nr 27 "Ühinemislepingu ja lisade väljapanemine avalikkusele tutvumiseks" avalikustada ühinemislepingu eelnõu koos lisadega avalikkusele tutvumiseks.  

Kihelkonna valla, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla, Valjala valla ning Kuressaare linna ühinemislepingu ja selle lisade avalik väljapanek toimub perioodil 26. september kuni 17. oktoober 2016 Kihelkonna Vallavalitsuses ning valla veebilehel www.kihelkonna.ee.

Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingule ja selle lisadele esitada hiljemalt 17. oktoobriks 2016 kirjalikult Kihelkonna Vallavolikogule e-posti aadressile kihelkonna@kihelkonna.neti.ee või posti teel aadressile Pargi 2, 93401 Kihelkonna alevik, Kihelkonna vald, Saare maakond.

Vallavolikogu 22.09.2016 otsus nr 27

 

Saaremaa omavalitsuste ühinemisleping

Lisa 1. Seletuskiri

Lisa 2. Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate investeeringute põhjendus ja eelarve

Lisa 3. Ühineva omavalitsusüksuse kaart

Lisa 4. Ühinevate omavalitsusüksuste 2015 aasta majandusaasta aruanded

Lisa 5. Kogukonnakogude/osavallakogude moodustamise alused, pädevus ja töökorraldus

Lisa 6. Üleminekuperioodi tegevused ja ajakava