Otsused

13.10.2017

Vallavara võõrandamine otsustuskorras

 

21.09.2017

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine

Nõusoleku andmine koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade määramiseks

Huvihariduse rahastamise põhimõtetes kokku leppimine

Kihelkonna Vallavolikogu 28.02.2017 otsuse nr 10 „Kihelkonna Vallavalitsuse hallatavate asutuste struktuuri, koosseisude ja töötasumäärade kinnitamine" muutmine

Nõusoleku andmine meetmesse „Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014-2020" taotluse esitamiseks ja rahalise kohustuse võtmiseks (Kuressaare linn)

 

28.08.2017

Asustusjaotuse muutmise taotlemine (Kuusiku küla)

Asustusjaotuse muutmise taotlemine (Liiva küla)

Asustusjaotuse muutmise taotlemine (Metsaküla)

Asustusjaotuse muutmise taotlemine (Mäebe küla)

Asustusjaotuse muutmise taotlemine (Rannaküla)

Asustusjaotuse muutmise taotlemine (Veere küla)

 

21.08.2017

Abaja küla Laskeraja maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Vallavara võõrandamine kirjaliku enampakkumise korras

Kihelkonna Vallavolikogu 31.05.2017 otsuse nr 29 „Kihelkonna valla 2017. aasta teehoiukava" muutmine

Nõusoleku andmine kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse taotlusvooru taotluse esitamiseks (Kuressaare Haigla SA)

Nõusoleku andmine kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse taotlusvooru taotluse esitamiseks ja rahalise kohustuse võtmiseks (Lääne-Saare vald)

Kihelkonna osavallakogu moodustamise alused ja liikmete arvu kinnitamine

 

29.06.2017 

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine (Kuusiku II)

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine (Vilsandi, Keidu)

Kinnistu mõttelise osa ostueesõiguse mittekasutamine

Kihelkonna valla 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Lisa - Kihelkonna valla 2016. aasta majandusaasta aruanne

Kihelkonna Vallavolikogu 18.12.2013 otsuse nr 10 „Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine

Nõusoleku andmine varalise kohustuse võtmiseks (Valjala vald)

Kihelkonna Vallavolikogu 30.11.2015 otsuse nr 31 „Vallavara omandamine" muutmine ja täiendamine

Kihelkonna Vallavolikogu 29.01.2016 otsuse nr 1 „Vallavara omandamine" muutmine ja täiendamine

 

06.06.2017

Laskeraja maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine

 

31.05.2017

Saaremaa Vallavolikogu liikmete arvu määramine

Valimisringkonna moodustamine ja mandaatide jaotamine

Valimiskomisjoni moodustamine

Kihelkonna valla 2017. aasta teehoiukava

Asustusjaotuse muutmise algatamine (Kuusiku küla)

Asustusjaotuse muutmise algatamine (Liiva küla)

Asustusjaotuse muutmise algatamine (Metsaküla)

Asustusjaotuse muutmise algatamine (Mäebe küla)

Asustusjaotuse muutmise algatamine (Rannaküla)

Asustusjaotuse muutmise algatamine (Veere küla)

 

28.04.2017

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine

Nõusoleku andmine varalise kohustuse võtmiseks (Laimjala vald)

Nõusoleku andmine varalise kohustuse võtmiseks (Leisi vald)

Nõusoleku andmine varalise kohustuse võtmiseks (Torgu vald)

Kihelkonna valla haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse välja selgitamiseks korraldatud küsitluse tulemuste kinnitamine

Saaremaa omavalitsuste ühinemiskokkulepe heakskiitmine

Lisa - Saaremaa omavalitsuste ühinemiskokkulepe

Arvamuse andmine Vabariigi Valitsuse ettepaneku kohta

 

28.03.2017

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine

Kihelkonna valla omandis oleva Pajumõisa külas asuva Meistri kinnisasja koormamine reaalservituudiga Laasipõllu kinnisasja omaniku kasuks 

Lisa 1 - Asendiplaan

 

28.02.2017

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine (Pidula, Altaia)

Kihelkonna Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2017. aasta tööplaan

Kihelkonna Vallavalitsuse hallatavate asutuste struktuuri, koosseisude ja töötasumäärade kinnitamine

Nõusoleku andmine varalise kohustuse võtmiseks (Orissaare vald, arvutite liisimine)

Nõusoleku andmine varalise kohustuse võtmiseks (Pihtla vald, laen)

Nõusoleku andmine varalise kohustuse võtmiseks (Kuressaare linn, Kingu 6)

Nõusoleku andmine taotluse esitamiseks ning taotluse ja toetuslepingu allkirjastamiseks (Kuressaare linn, Tuulte Roosi Lasteaed)

Nõusoleku andmine taotluse esitamiseks ning taotluse ja toetuslepingu allkirjastamiseks (Salme vald, Salme Lasteaed)

Nõusoleku andmine taotluse esitamiseks ning taotluse ja toetuslepingu allkirjastamiseks (Orissaare vald, Orissaare Lasteaed „Päikesekiir")

 

31.01.2017

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine (Vilsandi, Silla)

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine (Kuusiku, Adopõllu)

Nõusoleku andmine vee erikasutuseks

Haagi maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine

Kaitseliidu siselasketiiru ehitamise ja ülalpidamise kaasrahastamine

Vallavara võõrandamine otsustuskorras

Valla Aukodaniku valimine

 

28.12.2016

Krooni maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Nõusoleku andmine vee erikasutuseks 

 

24.11.2016

Revisjonikomisjoni kontrolli tulemuste realiseerimine

Kihelkonna valla haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse välja selgitamiseks korraldatud küsitluse tulemuste kinnitamine

Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine

Lisa - Saaremaa omavalitsuste ühinemisleping

Lisa 1 - Seletuskiri Saaremaa omavalitsuste ühinemislepingu, haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjenduse, territooriumi suuruse ja alaliste elanike arvu kohta

Lisa 2 - Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate investeeringute põhjendus ja eelarve

Lisa 3 - Ühineva omavalitsusüksuse kaart

Lisa 4 - Ühinevate omavalitsusüksuste 2015 aasta majandusaasta aruanded

Lisa 5 - Kogukonnakogude/osavallakogude moodustamise alused, pädevus ja töökorraldus Saaremaa vallas

Lisa 6 - Üleminekuperioodi tegevused ja ajakava 

Lisa 7 - Ühinemislepingu ja selle lisade kohta esitatud ettepanekud ja vastuväited ning õiend nende läbivaatamise kohta ühinevate omavalitsuste volikogudes

Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine

 

26.10.2016

Krooni maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine

Laenu võtmine

Vallavara omandamine

Ühinemislepingu ja selle lisade kohta esitatud ettepanekute ning õiendi kinnitamine

Lisa - Õiend

 

22.09.2016

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine

Ühinemislepingu ja lisade väljapanemine avalikkusele tutvumiseks

Osavalla moodustamine haldusterritoriaalse korralduse muutmisel

 

09.09.2016

Esindaja valimine Vabariigi Presidendi valimiskogusse

 

30.08.2016

Vallavara omandamine

Kihelkonna Vallavolikogu 26.02.2016 otsuse nr 4 „Kihelkonna Vallavalitsuse hallatavate asutuste struktuuri, koosseisude ja töötasumäärade kinnitamine" muutmine

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine

 

27.06.2016

Saare maakonnaplaneeringu kooskõlastamine

Kihelkonna valla 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Lisa 1 - Kihelkonna valla 2015. aasta majandusaasta aruanne

Lisa 2 - Revisjonikomisjoni arvamus

Vastus Lääne-Saare Vallavolikogu 25.04.2016 otsusele nr 1-3/16/39 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepanek"

 

30.05.2016

Vee-ettevõtja tähtajaline määramine

Vallavara võõrandamine avaliku kirjaliku enampakkumise korras

Kihelkonna valla teehoiukava 2016. aastaks

Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks

Maa taotlemine munitsipaalomandisse ja taotletava maa sihtotstarbe määramine

Lisa - Asendisplaan

 

28.04.2016

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine

 

08.04.2016

Nõusoleku andmine vee erikasutuseks

 

30.03.2016

MTÜ Visit Saaremaa liikmeks astumine

Nõusoleku andmine haldusterritoriaalse korralduse muutmise läbirääkimiste jätkamiseks

Vallavara tasuta kasutusse andmine

Kihelkonna Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2016. aasta tööplaan

Nõusoleku andmine vee erikasutuseks

 

26.02.2016

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine

Kihelkonna Vallavalitsuse hallatavate asutuste struktuuri, koosseisude ja töötasumäärade kinnitamine

Kihelkonna Kooli ümberkorraldamine

 

29.01.2016

Vallavara omandamine

Nõusoleku andmine vee erikasutuseks

 

14.12.2015

Kihelkonna Vallavolikogu 18.12.2013 otsuse nr 12 „Eelarve- ja arengukomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine

 

30.11.2015

Revisjonikomisjoni kontrolli tulemuste realiseerimine

Rootsiküla Kalatööstuse maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Vallavara omandamine (Bioloogiajaama kinnistu)

Vallavara omandamine (Sõiduauto omandamine)

 

26.10.2015 

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine

Rootsiküla Kalatööstuse maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine

 

28.09.2015

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine

Vallavara rendile andmine

 

19.06.2015

Volikogu esimehe valimine

Volikogu aseesimehe valimine

Kihelkonna valla 2014. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Lisa 1- Kihelkonna valla 2014. aasta majandusaasta aruanne ja vandeaudiitori aruanne

Lisa 2 - Revisjonikomisjoni arvamus

Lisa 3 - Vallavalitsuse protokolliline otsus

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine

Kihelkonna Vallavolikogu 22.11.2013 otsuse nr 8 „Valla esindajate nimetamine Saaremaa Omavalitsuste Liidu volikogusse" muutmine

Kihelkonna Vallavolikogu 18.12.2013 otsuse nr 14 „Kihelkonna valla esindajate nimetamine Eesti Maaomavalitsuste Liidu üldkoosolekule – Maapäevale" muutmine

 

26.05.2015

Kinnisasjade ostueesõiguse mittekasutamine

 

21.04.2015

Esindajate nimetamine ühinemisläbirääkimiste komisjonidesse

Kihelkonna valla teehoiukava 2015. aastaks

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine

 

27.03.2015

Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoja liikmeks astumine

Kihelkonna Vallavalitsuse hallatavate asutuste struktuuri, koosseisude ja töötasumäärade kinnitamine

Kihelkonna Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine

Kinnisasjade ostueesõiguse mittekasutamine

 

26.02.2015

Vallas läbiviidud hangete ja lepingute sõlmimise seaduslikkuse kontrolli tulemuste realiseerimise kohta 

Kihelkonna Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2015. aasta tööplaan

Kinnisasjade ostueesõiguse mittekasutamine

 

29.01.2015

Rahvakohtunikukandidaadi valimine

Jaoskonnakomisjoni moodustamine

Liikmete nimetamine Saaremaa Omavalitsuste Liidu volikogu poolt moodustatud komisjonidesse

Vee-ettevõtja määramine

Valla Aukodaniku valimine

 

18.12.2014

Volituse andmine ühinemisläbirääkimiste pidamiseks

 

27.11.2014

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine (Kehila k, Andruse-Raua)

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine (Vilsandi k, Asutalu)

 

29.10.2014

Kihelkonna valla arengukava aastateks 2015-2020 avalikustamine ja avaliku arutelu tähtaja määramine

Maaelu- ja keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine

Peremehetu ehitise väljaselgitamine

 

25.09.2014

OÜ Undva Sadam tegevuse kontrolli tulemuste realiseerimise kohta

 

27.06.2014

Nõusoleku andmine läbirääkimiste alustamiseks

Kihelkonna valla 2013. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Lisa - majandusaasta aruanne ja vandeaudiitori aruanne

Lisa - vallavalitsuse heakskiit

Lisa - revisjonikomisjoni aruanne

Vallavara kasutusse andmine

 

30.05.2014

Kinnisasjade ostueesõiguse mittekasutamine

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine 

Kihelkonna Vallavolikogu 26. mai 2010.a. määruse nr 8 "Kihelkonna valla üldplaneeringu kehtestamine" muutmine

Kihelkonna Vallavolikogu 18.03.2014 otsuse nr 6 "Kihelkonna valla teehoiukava 2014. aastaks" lisa muutmine

 

30.04.2014

Kihelkonna valla Vilsandi Liinilaeva 2013. aasta eelarveliste vahendite kasutamise kontrolli tulemuste realiseerimise kohta

Erateede avalikuks kasutuseks määramine

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine

Metsa maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Jaoskonnakomisjoni liikmete nimetamine

 

18.03.2014

Kihelkonna valla üldplaneeringu ülevaatamine

Kihelkonna valla teehoiukava 2014. aastaks

Kihelkonna Vallavalitsuse hallatavate asutuste struktuuri, koosseisude ja töötasumäärade kinnitamine

 

29.01.2014

Kihelkonna Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2014. aasta tööplaani kinnitamine

Esindaja nimetamine väikesaarte komisjoni

Vallale kuuluva kinnistu jagamiseks nõusoleku andmine ja katastriüksuste sihtotstarbe määramine
Lisa - plaan

Kallaste küla Puhkeala detailplaneeringu kehtestamine

 

18.12.2013

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu kinnitamine

Kultuuri- ja hariduskomisjoni koosseisu kinnitamine

Eelarve- ja arengukomisjoni koosseisu kinnitamine

Maaelu- ja keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine

Kihelkonna valla esindajate nimetamine Eesti Maaomavalitsuste Liidu üldkoosolekule - Maapäevale

 

22.11.2013

Volikogu komisjonide moodustamine

Volikogu komisjonide esimeeste valimine

Revisjonikomisjoni koosseisu kinnitamine

Kihelkonna Kooli hoolekogusse volikogu esindaja valimine

Vallavalitsuse liikmete kinnitamine

Valla esindajate nimetamine Saaremaa Omavalitsuste Liidu volikogusse

Kallaste küla Puhkeala detailplaneeringu vastuvõtmine

 

07.11.2013

Vallavanema valimine

 

29.10.2013

Volikogu esimehe valimine

Volikogu aseesimehe valimine

 

26.09.2013

Mõttelise osa kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine

Jaoskonnakomisjoni moodustamine

 

26.08.2013

Metsa maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Erateede avalikuks kasutamiseks määramine

Kõõru külas asuva Kiige maaüksuse kasutusse andmine MTÜ-le Pidula Selts

Lisa - Kõõru külas asuva Kiige maaüksuse kasutusse andmine MTÜ-le Pidula Selts

Kohalike omavalitsuste ühinemise rahvaküsitluse korraldamisest

 

26.06.2013

Kihelkonna valla valimiskomisjoni moodustamine

Kõruse küla Joeli, Uue-Silje, Sinilille ja Lagle kinnistute algatatud detailplaneeringu menetluse lõpetamine

 

29.05.2013

Kihelkonna valla Teehoiukava 2013. aastaks

Lisa - Kihelkonna valla Teehoiukava 2013. aastaks

Maa taotlemine munitsipaalomandisse ja taotletava maa sihtotstarbe määramine

Lisa - Maa taotlemine munitsipaalomandisse ja taotletava maa sihtotstarbe määramine

Milli maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

 

29.04.2013

Külaelu- ja arengukomisjoni koosseisu muutmine

 

28.02.2013

Kõõru küla Kiige maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Kihelkonna valla ametiasutuse hallatavate asutuste struktuuri, koosseisude ja töötasumäärade kinnitamine

Kihelkonna Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine

 

30.01.2013

Esindusõiguse andmine haldusasjas nr 3-10-1702 ja haldusasjas nr 3-10-1699 ning kliendilepingu sõlmimine OÜ Maria Mägi advokaadibürooga

 

28.12.2012

Jaagarahu Puhkeala detailplaneeringu kehtestamine

Erateede avalikuks kasutamiseks määramine

Kiige maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

 

29.11.2012

Erateede avalikuks kasutamiseks määramine

 

15.10.2012

Volituste andmine

Laenu võtmine

Erateede avalikuks kasutamiseks määramine

 

12.09.2012

MTÜ Pidula Rand taotlus

Vallavalitsuse liikme vabastamine valitsuse liikme kohustest ja uue liikme nimetamine

Jaagarahu puhkeala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Vedruka küla Simmu-Mihkli ja Simmu-Metsa detailplaneeringu algatamine

 

22.06.2012

Eelläbirääkimistega enampakkumise nurjunuks tunnistamine

 

25.05.2012

Kihelkonna valla Teehoiukava 2012. aastaks

Volituste andmine

 

25.04.2013

Hüdrokopteri võõrandamine eelläbirääkimistega pakkumise korras

 

28.02.2012

Kihelkonna valla kohalike teede registri andmete korrastamine

Erateede avalikuks kasutamiseks määramine

 

26.01.2012

Omafinantseeringu tagamine

Koostöölepingu sõlmimine Külakultuuriseltsiga Rukkilill

 

20.12.2011

Maa taotlemine munitsipaalomandisse (Kõõru küla jaanituleplats)

Maa taotlemine munitsipaalomandisse (Veere küla endine küttetsisternide hoiuala)

 

30.11.2011

Kallaste küla Annela, Henri-Kraavi, Henri-Künka, Henri-Oja ja Henri-Metsa maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine

 

31.10.2011

Nõusoleku andmine osalemiseks Lääne-Saaremaa jäätmekava koostamisel

Kallaste külas asuva Puhkeala kinnistu kasutusse andmine MTÜ-le Pidula Rand

 

20.09.2011

Kallaste küla Annela, Henri-Kraavi, Henri-Künka, Henri-Oja ja Henri-Metsa maaüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Jaagarahu puhkeala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Kõruse küla Joeli, Uue-Silje, Sinilille ja Lagle kinnistute detailplaneeringu vastu võtmata jätmine

Hüdrokopteri võõrandamine suulise enampakkumise korras

 

17.05.2011

Kellatorni parkla maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Teehoiukava 2011. aastaks