« Tagasi

Abaja küla Laskeraja maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Kihelkonna Vallavolikogu 21.08.2017 otsusega nr 45 kehtestati Abaja küla Laskeraja maaüksuse (katastritunnus 30101:003:0327, suurus 4,38 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) detailplaneering. Planeeringu koostaja on OÜ Klotoid, töö nr 050217.

Planeeringu eesmärgiks on väikesadama ja selle juurde taristu rajamine; sadamateenuste osutamine alla 12-meetrise kogupikkusega veesõidukitele; maakorraldustoimingute teostamine planeeringualal; kai koos lossimiskohaga ja paadislipi rajamine; sadama ala ja sadama akvatooriumi määramine merealal; sadama akvatooriumi ja faarvaatri võimalik süvendamine; külakogukonnale rannarahva traditsioonilise eluviisi võimaluse loomine väikelaevasadama kasutamisel. Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus, liiklus- ja parkimiskorraldus, jäätmekäitluse lahendus ja ettepaneku tegemine Kihelkonna valla üldplaneeringu muutmiseks väikelaevasadamate nimistusse kavandatava sadama lisamine.

Planeeringu puhul on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kihelkonna valla kodulehel www.kihelkonna.ee või tööpäevadel Kihelkonna Vallavalitsuses (Pargi 2, Kihelkonna alevik, Kihelkonna vald, Saare maakond).

Lisainfo: abivallavanem Tormis Lepik (tormis@kihelkonna.neti.ee; 454 6997)

Laskeraja maaüksuse detailplaneering