« Tagasi

Abaja küla Laskeraja maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Kihelkonna Vallavolikogu 06.06.2017 otsusega nr 36 võeti vastu Abaja küla Laskeraja maaüksuse (katastritunnus 30101:003:0327, suurus 4,38 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) detailplaneering. Planeeringu koostaja on Klotoid OÜ (töö nr 050217). Planeeringu eesmärgiks on väikesadama ja selle juurde taristu rajamine; sadamateenuste osutamine alla 12-meetrise kogupikkusega veesõidukitele; maakorraldustoimingute teostamine planeeringualal; kai koos lossimiskohaga ja paadislipi rajamine; sadama ala ja sadama akvatooriumi määramine merealal; sadama akvatooriumi ja faarvaatri võimalik süvendamine; külakogukonnale rannarahva traditsioonilise eluviisi võimaluse loomine  väikelaevasadama kasutamisel. Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus, liiklus- ja parkimiskorraldus, jäätmekäitluse lahendus. Ettepaneku tegemine Kihelkonna valla üldplaneeringu muutmiseks väikelaevasadamate nimistusse kavandatava sadama lisamine.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 26.06. – 04.08.2017 tööpäeviti kell 10.00 – 15.30 Kihelkonna vallamajas aadressil Pargi 2, 93401 Kihelkonna alevik, Kihelkonna vald, Saare maakond. Avaliku arutelu koosolek toimub 08.08.2017 kell 10.00 Kihelkonna vallamajas aadressil Pargi 2, 93401 Kihelkonna alevik, Kihelkonna vald, Saare maakond. Detailplaaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda ka Kihelkonna valla veebilehel www.kihelkonna.ee.

Avaliku väljapaneku kestel on õigus esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväited detailplaneeringu kohta Kihelkonna Vallavalitsusele aadressile Pargi 2, 93401 Kihelkonna alevik, Kihelkonna vald, Saare maakond või e-postiga aadressile kihelkonna@kihelkonna.neti.ee.

Lisainfo: Tormis Lepik (454  6997, tormis@kihelkonna.neti.ee).

 

Abaja küla Laskeraja detailplaneering