Isikuandmete töötlemine

Kihelkonna Vallavalitsus kui ametiasutus täidab avaliku võimu ülesandeid ning töötleb isikute andmeid seaduse ja nende alusel antud õigusaktidega kohalikule omavalitsusele ja tema asutustele pandud ülesannete täitmisel ja täitmiseks. Isikuandmed on mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on. Isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine isikuandmetele, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, isikuandmete kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest. Seadustega on isikuandmete ja eraelu puudutava teabe menetlemiseks ja töötlemiseks ette nähtud kitsendused. Isikuandmete töötlemine Kihelkonna Vallavalitsuses toimub vastavuses isikuandmete kaitse seadusega.

 

Isikuandmete töötlemise aluseks on üldjuhul isiku enda algatus. Isikuandmeid töötlemine toimub:

-  isikute poolt esitatud avalduste täitmisel;

- esitatud teabenõuete, selgitustaotluste ja märgukirjade menetlemisel;

- ürituste korraldamisega seotud dokumentide menetlemisel;

- vabade ametikohtade täitmiseks korraldatavatel konkurssidel osalemisel;

-  muudel juhtudel.

 

Vallavalitsuse algatusel võib isikuandmete töötlemine toimuda:

- seadustest tulenevate toimingute ja järelevalvetoimingute teostamisel;

- hangete läbiviimisel;

- lepingute sõlmimisel;

- statistiliste aruannete esitamisel.

 

Eraisikutele edastatud või eraisikutelt saadud dokumendid on valdavalt juurdepääsupiiranguga, kuna õigusaktidega sätestatud nõuetest lähtuvalt sisaldab isiku kiri selle saatja või saaja elukohaandmeid, telefoninumbrit, e-postiaadressi. Eelloetletud andmeid loetakse isiku eraelu puudutavaks teabeks ning see ei kuulu kolmandatele isikutele avalikustamisele (v.a kui isiku nime või kontaktandmeid on kasutatud juriidilise isiku või asutuse esindajana). Muu kirjas märgitud teabe osas sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Juurdepääsupiirangute alused on sätestatud avaliku teabe seaduses.

 

Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastab vallavalitsus dokumendi asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (nt kohtueelne menetleja, kohus, järelevalveasutus jms). Kui vallavalitsusele saadetud kirjale vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastab vallavalitsus selle vastavale asutusele, informeerides sellest ka kirja saatjat.

 

Kui kirjaga, mis on vallavalitsusele saadetud või vallavalitsusest väljastatud, soovitakse tutvuda teabenõude korras, analüüsib vallavalitsus teabenõude saamisel, kas taotletavat dokumenti saab muutmata kujul väljastada või tuleb seda töödelda nii, et juurdepääsupiiranguga teave ei satuks kolmandate isikute valdusse. Igal juhul kaetakse väljastatavas dokumendid kirja saaja või saatja kontaktandmed (aadress, e-posti aadress, telefoninumber). Vallavalitsus avaldab isikuandmeid ainult asja menetlemiseks ning menetlusega seotud isikutele minimaalselt, s.o asja lahendamiseks hädavajalikus mahus.

 

Avalik teave ja dokumendid on avalikustatud Kihelkonna valla kodulehel www.kihelkonna.ee ja dokumendiregistris http://avalik.amphora.ee/kihelkonnavv/index.aspx?org=244&unit=-1.

 

Kihelkonna Vallavalitsusele saabunud dokumendid registreeritakse valla dokumendiregistris. Lähtuvalt seadusest märgitakse dokumendiregistrisse kirja saatja ja saaja kohta nimi, aadress ja muud kontaktandmed. Dokumendiregistri avalikust vaatest on võimalik näha ainult isiku nime (aadressile ja kontaktandmetele ligipääsu ei ole). Kui dokumendiregistri väljadel olevast infost ilmneb teave, mis võib riivata kirja saatja eraelu või kajastada delikaatseid isikuandmeid, on dokumendiregistri avalikus vaates näha kirja saatja või saaja nime initsiaalid. Muul juhul avalikustatakse dokumendiregistris kirja saaja või saatja ees- ja perekonnanimi.

 

Kihelkonna Vallavalitsuse ja Vallavolikogu õigusaktid (määrused, otsused ja korraldused) ning komisjonide koosolekute protokollid on kõigile kättesaadavad valla kodulehe ja dokumendiregistri kaudu. Vallavalitsuse ja -volikogu määrused avaldatakse Riigi Teatajas ja need jõustuvad kolmandal päeval pärast avaldamist, kui määruses ei ole sätestatud hilisemat tähtpäeva. Kui õigusakt sisaldab lisaks isiku nimele ja kontaktandmetele muud seaduse alusel asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teavet, õigusakti ei avalikustata. Samuti ei avaldata õigusakti või protokolli kui õigusakti või protokolli sisu on asutusesiseks kasutamiseks mõeldud teave.

 

Vastavalt isikuandmete kaitse seadusele ja avaliku teenistuse seadusele on volikogu ja vallavalitsuse komisjonide liikmed nii volituste ajal kui ka pärast volituste lõppemist ning ametiasutuse teenistujad nii teenistussuhte ajal kui pärast selle lõppemist kohustatud hoidma salajas teiste inimeste perekonna- ja eraellu puutuvaid andmeid ning muud konfidentsiaalsena saadud informatsiooni.

 

Riiklikest registritest, millesse andmeandja on ametiasutus (Eesti rahvastikuregister, sotsiaalteenuste- ja toetuste andmeregister; majandustegevuse register, riiklik ehitisregister, riigi maakataster, kinnistusraamat, Eesti Hariduse Infosüsteem, Haigekassa, kohustusliku kogumispensioni register, e-toimiku infosüsteem) saab enda kohta käivaid andmeid kontrollida ka riigiportaali www.eesti.ee e-teenuse (rubriik „Kodanikule") kaudu.

 

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida me Teie kohta oleme kogunud. Meie materjalidega võib tutvuda teabenõuet esitades. 

 

Teie õigust saada teavet ja enda kohta käivaid isikuandmeid isikuandmete töötlemisel piiratakse, kui see võib:
1) kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
2) ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitset;
3) takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;
4) raskendada kriminaalmenetluses tõe väljaselgitamist.

 

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust, võite nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist. 

 

Juhul kui Teie hinnangul on Kihelkonna Vallavalitsus kogunud või kasutanud Teie andmeid ebaseaduslikult või ei väljasta isiku kohta käivaid andmeid, siis on Teil õigus pöörduda vastavasisulise kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.