Eelnõud

13.10.2017

Majutustoetuse maksmise kord

Kihelkonna Vallavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste õppekulu suuruse kehtestamine

Vallavara võõrandamine otsustuskorras

Kihelkonna valla 2017. aasta II lisaeelarve

Lisa 1 - Lisaeelarve

Lisa 2 - Lisaeelarve seletus

 

21.09.2017

Kihelkonna valla 2017. aasta I lisaeelarve

Lisa 1 - Lisaeelarve

Lisa 2 - Lisaeelarve seletus

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine

Lisa - asendiplaan

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

Riikliku toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine

Nõusoleku andmine koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade määramiseks

Õpilaste sõidu haridusasutusse ja tagasi korraldamise ning sõidukulu hüvitamise kord

Laste ja noorte huvitegevuse toetamise kord erahuvikoolides ja -spordiklubides

Huvihariduse rahastamise põhimõtetes kokku leppimine

Kihelkonna Vallavolikogu 28.02.2017 otsuse nr 10 „Kihelkonna Vallavalitsuse hallatavate asutuste struktuuri, koosseisude ja töötasumäärade kinnitamine" muutmine

Nõusoleku andmine meetmesse „Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014-2020" taotluse esitamiseks ja rahalise kohustuse võtmiseks (Kuressaare linn)

Munitsipaalkorteri üürile andmise ja kasutamise kord

 

28.08.2017

Asustusjaotuse muutmise taotlemine (Kuusiku küla)

Asustusjaotuse muutmise taotlemine (Liiva küla)

Asustusjaotuse muutmise taotlemine (Metsaküla)

Asustusjaotuse muutmise taotlemine (Mäebe küla)

Asustusjaotuse muutmise taotlemine (Rannaküla)

Asustusjaotuse muutmise taotlemine (Veere küla)

 

21.08.2017

Abaja küla Laskeraja maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Vallavara võõrandamine kirjaliku enampakkumise korras

Kihelkonna Vallavolikogu 31.05.2017 otsuse nr 29 „Kihelkonna valla 2017. aasta  teehoiukava" muutmine

Nõusoleku andmine kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse taotlusvooru taotluse esitamiseks (Kuressaare Haigla SA)

Nõusoleku andmine kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse taotlusvooru taotluse esitamiseks ja rahalise kohustuse võtmiseks (Lääne-Saare vald)

Kihelkonna osavallakogu moodustamise alused ja liikmete arvu kinnitamine

 

29.06.2017

Kihelkonna valla jäätmevaldajate registri põhimäärus

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine (Kuusiku II)

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine (Vilsandi, Keidu)

Kinnistu mõttelise osa ostueesõiguse mittekasutamine

Kihelkonna valla 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Lisa - Kihelkonna valla 2016. aasta majandusaasta aruanne

Kihelkonna Vallavolikogu 18.12.2013 otsuse nr 10 „Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine

Nõusoleku andmine varalise kohustuse võtmiseks (Valjala vald)

Kihelkonna Vallavolikogu 30.11.2015 otsuse nr 31 „Vallavara omandamine" muutmine ja täiendamine

Kihelkonna Vallavolikogu 29.01.2016 otsuse nr 1 „Vallavara omandamine" muutmine ja täiendamine

 

06.06.2017

Laskeraja maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine

 

31.05.2017

Kihelkonna Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Saaremaa Vallavolikogu liikmete arvu määramine

Valimisringkonna moodustamine ja mandaatide jaotamine

Valimiskomisjoni moodustamine

Sotsiaalhoolekande seaduses ja lastekaitse seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Kihelkonna valla 2017. aasta teehoiukava

Asustusjaotuse muutmise algatamine (Kuusiku küla)

Asustusjaotuse muutmise algatamine (Liiva küla)

Asustusjaotuse muutmise algatamine (Metsaküla)

Asustusjaotuse muutmise algatamine (Mäebe küla)

Asustusjaotuse muutmise algatamine (Rannaküla)

Asustusjaotuse muutmise algatamine (Veere küla)

 

28.04.2017

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine

Nõusoleku andmine varalise kohustuse võtmiseks (Laimjala vald)

Nõusoleku andmine varalise kohustuse võtmiseks (Leisi vald)

Nõusoleku andmine varalise kohustuse võtmiseks (Torgu vald)

Kihelkonna valla haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse välja selgitamiseks korraldatud küsitluse tulemuste kinnitamine

Saaremaa omavalitsuste ühinemiskokkulepe heakskiitmine

Lisa - Saaremaa omavalitsuste ühinemiskokkulepe

Arvamuse andmine Vabariigi Valitsuse ettepaneku kohta

 

28.03.2017

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine

Reaalservituudi seadmine

Lisa - Asendiskeem

Maapõueseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Veeseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

 

28.02.2017

Kihelkonna valla 2017. aasta eelarve (II lugemine)

Muudatused 2017. aasta eelarve juurde (II lugemine)

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine (Pidula, Altaia)

Kihelkonna Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2017. aasta tööplaan

Kihelkonna valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine

Lisa 1 - Eelarve

Lisa 2 - Seletuskiri

Vallavanema töötasu määramine

Volikogu esimehele ja aseesimehele hüvituse, komisjonide esimeestele, volikogu liikmetele ja volikogu sekretärile tasu maksmise kord

Kihelkonna Vallavalitsuse hallatavate asutuste struktuuri, koosseisude ja töötasumäärade kinnitamine

Kihelkonna Vallavolikogu 27.03.2013 määruse nr 10 „Kihelkonna vallavalitsuse palgajuhend" muutmine

Nõusoleku andmine varalise kohustuse võtmiseks (Orissaare vald, arvutite liisimine)

Nõusoleku andmine varalise kohustuse võtmiseks (Pihtla vald, laen)

Nõusoleku andmine varalise kohustuse võtmiseks (Kuressaare linn, Kingu 6)

Nõusoleku andmine taotluse esitamiseks ning taotluse ja toetuslepingu allkirjastamiseks (Kuressaare linn, Tuulte Roosi Lasteaed)

Nõusoleku andmine taotluse esitamiseks ning taotluse ja toetuslepingu allkirjastamiseks (Salme vald, Salme Lasteaed)

Nõusoleku andmine taotluse esitamiseks ning taotluse ja toetuslepingu allkirjastamiseks (Orissaare vald, Orissaare Lasteaed „Päikesekiir")

 

31.01.2017

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine (Vilsandi, Silla)

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine (Kuusiku, Adopõllu)

Nõusoleku andmine vee erikasutuseks

Haagi  maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine

Kihelkonna valla 2017. aasta eelarve (I lugemine)

2017. aasta eelarve seletuskiri

Kaitseliidu siselasketiiru ehitamise ja ülalpidamise kaasrahastamine

Vallavara võõrandamine otsustuskorras

Valla Aukodaniku valimine

 

28.12.2016

Krooni maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Nõusoleku andmine vee erikasutuseks

Kihelkonna valla 2016. aasta III lisaeelarve

Lisa 1 - Kihelkonna valla 2016. aasta III lisaeelarve

Lisa 2 - Kihelkonna valla 2016. aasta III lisaeelarve seletustega

 

24.11.2016

Maamaksumäära kehtestamine 2017. aastaks

Revisjonikomisjoni kontrolli tulemuste realiseerimine

Lisa 1: Revisjonikomisjoni 26.10.2016 akt

Lisa 2: Vallavalitsuse vastus 26.10.2016 aktile

Kihelkonna valla haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse välja selgitamiseks korraldatud küsitluse tulemuste kinnitamine

Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine

Lisa - ühinemisleping koos lisadega

Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine

 

26.10.2016 

Krooni maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine

Laenu võtmine

Vallavara omandamine

Kihelkonna valla eelarvestrateegia 2017-2021

Lisa - eelarvestrateegia 2017-2021

Kihelkonna valla 2016. aasta II lisaeelarve

Lisa 1 - Kihelkonna valla 2016. aasta II lisaeelarve

Lisa 2 - Kihelkonna valla 2016. aasta II lisaeelarve seletus

Ühinemislepingu ja selle lisade kohta esitatud ettepanekute ning õiendi kinnitamine

Lisa - Õiend

 

22.09.2016

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine

Ühinemislepingu ja lisade väljapanemine avalikkusele tutvumiseks

Osavalla moodustamine haldusterritoriaalse korralduse muutmisel

 

09.09.2016 

Esindaja valimine Vabariigi Presidendi valimiskogusse

 

30.08.2016

Vallavara omandamine

Kihelkonna Vallavolikogu 26.02.2016 otsuse nr 4 „Kihelkonna Vallavalitsuse hallatavate asutuste struktuuri, koosseisude ja töötasumäärade kinnitamine" muutmine

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine

Lisa - Asendiplaan

Saaremaa omavalitsuste ühinemisleping 

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

Lisa 5

Lisa 6

 

27.06.2016

Saare maakonnaplaneeringu kooskõlastamine

Kihelkonna valla 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Lisa - Majandusaasta aruanne

Kihelkonna valla 2016. aasta I lisaeelarve

Lisa 1 - Lisaeelarve

Lisa 2- Lisaeelarve seletus

Vastus Lääne-Saare Vallavolikogu 25.04.2016 otsusele nr 1-3/16/39 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepanek"

 

30.05.2016

Lääne-Saaremaa jäätmehoolduseeskiri

Lisa 1- Kihelkonna valla eritingimused

Lisa 2- Taotlus

Lisa 3- Taotlus

Lisa 4- Ehitusjäätmete õiend

Ühistranspordiseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Vee-ettevõtja tähtajaline määramine

Vallavara võõrandamine avaliku kirjaliku enampakkumise korras

Kihelkonna valla teehoiukava 2016. aastaks

Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks

Maa taotlemine munitsipaalomandisse ja taotletava maa sihtotstarbe määramine

Lisa - asendiplaan

 

28.04.2016

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine (Kehila k, Kullama)

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine (Vilsandi k, Silla)

 

08.04.2016

Nõusoleku andmine vee erikasutuseks

 

30.03.2016

MTÜ Visit Saaremaa liikmeks astumine

Nõusoleku andmine haldusterritoriaalse korralduse muutmise läbirääkimiste jätkamiseks

Vallavara tasuta kasutusse andmine

Kihelkonna Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2016. aasta tööplaan

Nõusoleku andmine vee erikasutuseks

Pädevuse delegeerimine

Kihelkonna Vallavolikogu määruste muutmine

Kihelkonna Kooli põhimäärus

 

26.02.2016

Kihelkonna valla 2016. aasta eelarve II lugemine

Muudatused Kihelkonna valla 2016. aasta eelarve II lugemise juurde

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine

Vallavanema töötasu määramine

Kihelkonna valla 2016. aasta eelarve vastuvõtmine

Lisa 1 - Kihelkonna valla 2016. aasta eelarve

Lisa 2 - Kihelkonna valla 2016. aasta eelarve seletuskiri

Volikogu esimehele ja aseesimehele hüvituse, komisjonide esimeestele, volikogu liikmetele ja volikogu sekretärile tasu maksmise kord 

Kihelkonna Vallavalitsuse hallatavate asutuste struktuuri, koosseisude ja töötasumäärade kinnitamine

Kihelkonna Vallavolikogu 27.03.2013 määruse nr 10 „Kihelkonna vallavalitsuse palgajuhend" muutmine

Kihelkonna Kooli ümberkorraldamine

 

29.01.2016

Vallavara omandamine

Nõusoleku andmine vee erikasutuseks

Kihelkonna valla 2016. aasta eelarve (I lugemine)

Kihelkonna valla 2016. aasta eelarve seletuskiri

 

14.12.2015

Maamaksumäära kehtestamine 2016. aastaks

KIhelkonna Vallavolikogu 18.12.2013 otsuse nr 12 "Eelarve- ja arengukomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine

Kihelkonna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026

Lisa - Kihelkonna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026

Lisad Kihelkonna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026 juurde

 

30.11.2015

Revisjonikomisjoni kontrolli tulemuste realiseerimine

Rootsiküla Kalatööstuse maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Vallavara omandamine (Bioloogiajaama kinnistu)

Vallavara omandamine (Sõiduauto soetamine)

Kihelkonna valla 2015. aasta II lisaeelarve

Lisa 1 - 2015. aasta II lisaeelarve

Lisa 2 - 2015. aasta II lisaeelarve seletus

 

26.10.2015

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine

Rootsiküla Kalatööstuse maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine

Kihelkonna valla eelarvestrateegia 2016-2019

Lisa - Kihelkonna valla eelarvestrateegia 2016-2019

 

28.09.2015

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine (Rootsiküla, Laane)

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine (Undva küla, Liiva)

Kihelkonna valla 2015. aasta I lisaeelarve

Lisa 1- lisaeelarve

Lisa 2- lisaeelarve seletuskiri

Vallavara rendile andmine

 

19.06.2015

Volikogu esimehe valimine

Volikogu aseesimehe valimine

Kihelkonna valla 2014. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Kihelkonna valla 2014. aasta majanduaasta aruanne ja audiitori aruanne

Vallavalitsuse protokolliline otsus majandusaasta aruande heakskiitmise kohta

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine (Undva küla, Liiva mü)

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine (Rootsiküla, Papi mü)

Kihelkonna Vallavolikogu 22.11.2013 otsuse nr 8 "Valla esindajate nimetamine Saaremaa Omavalitsuste Liidu volikogusse" muutmine

Kihelkonna Vallavolikogu 18.12.2013 otsuse nr 14 "Kihelkonna valla esindajate nimetamine Eesti Maaomavalitsuste Liidu üldkoosolekule - Maapäevale" muutmine

 

26.05.2015

Kinnisasjade ostueesõiguse mittekasutamine

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks

 

21.04.2015

Esindajate nimetamine ühinemisläbirääkimiste komisjonidesse

Kihelkonna valla teehoiukava 2015. aastaks

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine

 

27.03.2015

Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoja liikmeks astumine

Kihelkonna Vallavalitsuse hallatavate asutuste struktuuri, koosseisude ja töötasumäärade kinnitamine

Kihelkonna Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine

Kihelkonna Vallavolikogu 27.03.2013 määruse nr 10 "Kihelkonna vallavalitsuse palgajuhend" lisa kehtetuks tunnistamine ja uue lisa kinnitamine

Kihelkonna valla 2015. aasta eelarve (II lugemine)

Kihelkonna valla 2015. aasta eelarve muudatused (II lugemine)

Kinnisasjade ostueesõiguse mittekasutamine

Kihelkonna valla 2015. aasta eelarve (vastuvõtmine)

Lisa 1 - 2015.a. eelarve

Lisa 2 - eelarve seletuskiri

 

26.02.2015

Vallas läbiviidud hangete ja lepingute sõlmimise seaduslikkuse kontrolli tulemuste realiseerimise kohta 

Kihelkonna Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2015. aasta tööplaan

Kinnisasjade ostueesõiguse mittekasutamine

 

29.01.2015

Rahvakohtunikukandidaadi valimine

Jaoskonnakomisjoni moodustamine

Kihelkonna Vallavolikogu 27.03.2013 määruse nr 9 "Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel" muutmine

Tunnustamise kord

Liikmete nimetamine Saaremaa Omavalitsuste Liidu volikogu poolt moodustatud komisjonidesse

Kihelkonna valla arengukava aastateks 2015-2020

Lisa - Kihelkonna valla arengukava aastateks 2015-2020

Vee-ettevõtja määramine

Valla Aukodaniku valimine

Kihelkonna valla 2015. aasta eelarve (I lugemine)

Seletuskiri - valla 2015. aasta eelarve

 

18.12.2014

Maamaksumäära kehtestamine 2015. aastaks

Volituse andmine ühinemisläbirääkimiste pidamiseks

Kihelkonna valla 2014. aasta III lisaeelarve

Lisa 1- Lisaeelarve

Lisa 2- Lisaeelarve seletus

Kihelkonna valla arengukava aastateks 2015-2020

Lisa - Kihelkonna valla arengukava aastateks 2015-2020

 

27.11.2014

Kihelkonna valla arengukava aastateks 2015-2020 (I lugemine)

Lisa- Kihelkonna valla arengukava aastateks 2015-2020

Kihelkonna valla 2014. aasta II lisaeelarve

Lisa 1 - Lisaeelarve

Lisa 2 - Lisaeelarve seletus

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine (Kehila k, Andruse-Raua)

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine (Vilsandi k, Asutalu)

 

29.10.2014

Kihelkonna valla eelarvestrateegia 2015-2018

Lisa - Eelarvestrateegia 2015-2018

Kihelkonna valla arengukava aastateks 2015-2020 avalikustamine ja avaliku arutelu tähtaja määramine

Maaelu- ja keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine (Vilsandi k, Asutalu)

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine (Vilsandi k, Kusta)

Peremehetu ehitise väljaselgitamine

Müügipileti hinna kehtestamine

 

25.09.2014

Kihelkonna valla 2014. aasta I lisaeelarve

Lisa 1 - eelarve

Lisa 2 - eelarve seletuskiri

OÜ Undva Sadam tegevuse kontrolli tulemuste realiseerimise kohta

 

27.06.2014

Nõusoleku andmine läbirääkimiste alustamiseks

Kihelkonna valla 2013. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Lisa - 2013.a. majandusaasta aruanne ja vandeaudiitori aruanne

Lisa - vallavalitsuse heakskiit

Lisa - revisjonikomisjoni aruanne

Vallavara kasutusse andmine

 

30.05.2014

Kinnisasjade ostueesõiguse mittekasutamine

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine

Kihelkonna Vallavolikogu 26. mai 2010.a. määruse nr 8 "Kihelkonna valla üldplaneeringu kehtestamine" muutmine

Kihelkonna Vallavolikogu 18.03.2014 otsuse nr 6 "Kihelkonna valla teehoiukava 2014. aastaks" lisa muutmine

 

30.04.2014

Kihelkonna valla Vilsandi Liinilaeva 2013. aasta eelarveliste vahendite kasutamise kontrolli tulemuste realiseerimise kohta

Erateede avalikuks kasutamiseks määramine

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine
Lisa- asendiplaan

Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine

Metsa maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Jaoskonnakomisjoni liikmete nimetamine

Korruptsioonivastase seaduse rakendamine

 

18.03.2014

Kihelkonna valla 2014. aasta eelarve II lugemine
Muudatused

Kihelkonna valla üldplaneeringu ülevaatamine

Kihelkonna valla teehoiukava 2014. aastaks

Kihelkonna valla 2014. aasta eelarve vastuvõtmine
Eelarve
Seletuskiri

Kihelkonna Vallavalitsuse hallatavate asutuste struktuuri, koosseisude ja töötasumäärade kinnitamine

Kihelkonna Vallavolikogu esimehele ja aseesimehele hüvituse, komisjonide esimeestele, volikogu liikmetele ja volikogu sekretärile tasu maksmise kord

Vallavanema töötasu määramine

Kihelkonna Vallavolikogu 27.03.2013 määruse nr 10 "Kihelkonna vallavalitsuse palgajuhend" lisa kehtetuks tunnistamine ja uue lisa kinnitamine

 

26.02.2014

Kihelkonna valla 2014. aasta eelarve (I lugemine)

Kihelkonna valla 2014. aasta eelarve seletuskiri

Kihelkonna Kooli arengukava aastateks 2014-2017 kinnitamine
Lisa - Kihelkonna Kooli arengukava aastateks 2014-2017

 

29.01.2014

Kihelkonna Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2014. aasta tööplaani kinnitamine

Esindaja nimetamine väikesaarte komisjoni

Vallale kuuluva kinnistu jagamiseks nõusoleku andmine ja katastriüksuste sihtotstarbe määramine
Lisa 1 - plaan

Kallaste küla Puhkeala detailplaneeringu kehtestamine

 

18.12.2013

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu kinnitamine

Kultuuri- ja hariduskomisjoni koosseisu kinnitamine

Eelarve- ja arengukomisjoni koosseisu kinnitamine

Maaelu- ja keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine

Maamaksumäärade kehtestamine 2014. aastaks ja maamaksu vabastuse andmine

Kihelkonna valla 2013.a. III lisaeelarve
Lisa 1 - Eelarve
Lisa 2 - Seletuskiri

Kihelkonna valla esindajate nimetamine Eesti Maaomavalitsuste Liidu üldkoosolekule - Maapäevale

 

22.11.2013

Volikogu komisjonide moodustamine

Volikogu komisjonide esimeeste valimine

Revisjonikomisjoni koosseisu kinnitamine

Kihelkonna Kooli hoolekogusse volikogu esindaja valimine

Valla esindajate nimetamine Saaremaa Omavalitsuste Liidu volikogusse

Vallavalitsuse liikmete kinnitamine

Kallaste küla Puhkeala detailplaneeringu vastuvõtmine

 

07.11.2013

Volikogu komisjonide esimeeste valimine

Volikogu komisjonide moodustamine

Vallavanema valimine

 

26.09.2013

Kihelkonna valla eelarvestrateegia 2014-2017

Kihelkonna valla eelarvestrateegia 2014-2017

Kihelkonna valla 2013. aasta II lisaeelarve
Lisa 1 - eelarve
Lisa 2 - eelarve seletus

Mõttelise osa kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine

Maapõueseaduses kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täitmise delegeerimine

Jaoskonnakomisjoni moodustamine

 

26.08.2013

Metsa maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Erateede avalikuks kasutamiseks määramine

Kõõru külas asuva Kiige maaüksuse kasutusse andmine MTÜ-le Pidula Selts

Kohalike omavalitsuste ühinemise rahvaküsitluse korraldamisest

 

26.06.2013

Garantiikiri Hajaasustuse programmile

Kihelkonna valla valimiskomisjoni moodustamine

Kõruse küla Joeli, Uue-Silje, Sinilille ja Lagle kinnistute detailplaneeringu menetluse lõpetamine

 

29.05.2013

Kihelkonna valla 2012 majanduaasta aruande kinnitamine

Kihelkonna valla 2012 majandusaasta aruanne

Sõltumatu audiitori aruanne

Kihelkonna valla 2013.a. I lisaeelarve
Lisa 1 - Lisaeelarve
Lisa 2 - Lisaeelarve seletus

Kihelkonna valla Teehoiukava 2013. aastaks
Lisa - Kihelkonna valla Teehoiukava 2013. aastaks

Maa taotlemine munitsipaalomandisse ja taotletava maa sihtotstarbe määramine
Lisa - Maa taotlemine munitsipaalomandisse ja taotletava maa sihtotstarbe määramine

Milli maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Külavanema statuudi II lugemine
Külavanema statuut

 

27.03.2013

Sotsiaaltoetuste määramise, maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise kord

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Kihelkonna vallavalitsuse palgajuhend

 

28.02.2013

Kihelkonna valla 2013. aasta eelarve kinnitamine
Lisa 1 - Kihelkonna valla 2013. aasta eelarve
Lisa 2- Seletuskiri 2013 aasta eelarve juurde
Lisa 2a - Kihelkonna valla 2013. aasta eelarve projekt

 

30.01.2013

Lääne-Saaremaa valdade ühine jäätmekava aastateks 2012-2016

Hooldekodusse paigutamise ja sealt väljaarvamise kord

Kihelkonna valla 2013. aasta eelarve projekt

Sotsiaaleluruumi üürile andmise ja kasutamise kord

Aiamaa rendile andmise kord

 

28.12.2012

Kihelkonna valla 2012.a neljas lisaeelarve

Kihelkonna valla põhimäärus

Hooldekodu põhimääruse muutmine

Maamaksumäärade kehtestamine 2013. aastaks

Kihelkonna valla arengukava 2007-2013 (2017) muudatusettepanekud

Kihelkonna valla arengukava investeeringute kava täiendus 2013-2017

 

22.06.2012

Kihelkonna Vallavolikogu 20.04.2006.a määruse nr 15 "Kihelkonna valla heakorra eeskiri" muutmine
Lisa -Teatis metsamaterjali ülestöötamiseks ja välja-ning äraveoks valla territooriumil

Kihelkonna valla jäätmehoolduseeskirja muutmine

Kihelkonna valla 2011. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Kihelkonna valla 2011 aasta majandusaasta aruanne

Sõltumatu vandeaudiitori aruanne

 

28.02.2012

Seletuskiri 2012. aasta eelarve projekti juurde

Muudatused peale eelarve I lugemist

Kihelkonna valla ametiasutuse ja valla ametiasutuse hallatavate asutuste struktuur, koosseisud ja töötasumäärad

 

30.11.2011 

Kihelkonna valla 2011.aasta lisaeelarve ja eelarve muudatused
Kihelkonna valla 2011. aasta eelarve muudatused

2012. aasta maamaksumäärade ja maksusoodustuste kinnitamine

 

20.09.2011 

Kihelkonna valla arengukava investeeringute plaani muutmine aastateks 2007-2013 (2017) 

Muudatused Kihelkonna valla arengukavasse 2007 - 2013 (2017)

 

20.06.2011 

Kihelkonna valla 2010.aasta majandusaasta aruanne

 

17.05.2010

Hooldekodu põhimäärus