Avalik info

Kohanime määramine Abaja sadamale (eelnõu)

Lisa - Asukoha kaart

Abaja küla Laskeraja maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Kesknõmme kalakasvatuse keskkonnamõju hindamine (Keskkonnamõju hindamise programm)

Kihelkonna aleviku Ravi tn 3 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Abaja küla Laskeraja maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Kohanime määramine Vikati sadamale (eelnõu)

Asukoha skeem

Vaigu küla Haagi maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku korraldamine

Ravi tn 3 maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamine

Kihelkonna aleviku Krooni maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Kihelkonna valla teede lumelükkajad 2016-2017

Detailplaneeringu koostamise algatamine ning detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (Kihelkonna alevik, Ravi tn 3 mü)

Hajaasustuse programmist 2016.a. toetatavad taotlused

Kohanime määramine Papissaare sadamale

Lisa- Asukohakaart

Detailplaneeringu koostamise algatamine ning detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (Vaigu küla, Haagi mü)

Hajaasustuse programmi 2016. aasta taotluste hindamise komisjon

Kihelkonna valla teede lumelükkajad 2015-2016

Kihelkonna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026

Lisad Kihelkonna valla ÜVK aastateks 2015-2026 juurde

Ühissõidukipeatustele kohanimede määramine

Detailplaneeringu koostamise algatamine ning detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Voldik "Kuidas vältida huvide konflikti kohalikus omavalitsuses?"

Vilsandi rahvuspargi kaitsekorralduskava

Info dr Ain Aus patsientidele

Kohanime määramine sildadele

Lisa 1 - Onni sild

Lisa 2 - Vesiko sild

Lisa 3 - Hoogandi sild

Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine (2014)

Kallaste küla Veskitiigi maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine ning detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Hajaasustuse programmi 2014.a. taotlusvooru info

Hajaasustuse programmi 2014.a. taotluste hindamise komisjoni koosseis

Hajaasustuse programmi 2014. aasta taotlusvooru avatuks kuulutamine

Teade - Detailplaneeringu koostamise algatamine ning detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Teade - Detailplaneeringu koostamise algatamine ning detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Kihelkonna Vallavalitsuse ametnike palgaandmed 2013.aastal

Kihelkonna Vallavalitsuse ametnike palgad seisuga 01.04.2014

Natura metsa toetuste taotlemine

Kihelkonna valla üldplaneeringu ülevaatamine

Saaremaa Metsaühistu teadaanne

09. jaanuaril kell 16.00-17.30 võrdõigusvoliniku nõustamine Kuressaare Linnavalitsuses


Uued veeteenuste hinnad Kihelkonna vallas alates 01.01.2014 (vallavalitsuse korraldus)

Uued veeteenuste hinnad Kihelkonna vallas alates 01.01.2014

Kodanikuühiskonna nädal Saaremaal 26.-30. nov. 2013

Kohanime ja lähiaadressi määramine
Lisa - asendiplaan

Teesu looduskaitseala ja Kesknõmme looduskaitseala kaitsekorralduskava avalikkuse kaasamise koosolekud

Kirjaliku enampakkumise väljakuulutamine

Kihelkonna valla elanikele PRIA 2013 toiduabi jagamine

Kihelkonna Rahvamaja juhataja konkurss

Hajaasustuse programmi 2013.a. taotlusvooru avatuks kuulutamine

Eesti Külade X Maapäev "Aastaring külas"

Info hooldusõiguse kohta

Kihelkonna Vallavolikogu liikmete, Vallavalitsuse liikmete, Vallavalitsuse ametnike ja valla hallatavate asutuste juhtide majanduslike huvide deklaratsioonid 2013. aastal (2012.a. kohta)

Kontsert Loona mõisas 14. juulil kell 13.00

Avalik konkurss Kihelkonna Hooldekodu juhataja ametikoha täitmiseks

XI ÜLEMAAILMSED VILSANDLASTE PÄEVAD 19.-21.07.2013

Vilsandi liinigraafik Papissaare-Vikati-Papissaare

6. juulil 2013.a. kell 18 kontsert Vilsandil


Orhideefestivali kava

Kutse Lääne prefektuuri piirivalvebüroo infopäevale


Lp vallakodanikud!
Kodukaunistamisaasta 2013 on jõudnud kevadesse ja aeg on hakata leidma antud aastal tunnustamist väärivaid objekte.
2013. aasta on üleriigiliselt nimetatud pärandkultuuri aastaks, mille moto on: Pärijata pole pärandit.
Sellest lähtuvalt on kodukaunistamise tulemuste hindamisel 2013. a suurema tähelepanu all pärandkultuuriga ja muinsuskaitsega seotud objektid ja rajatised. Muinsuskaitseamet annab välja oma eriauhinna.
Palun esitada oma vallast kauni kodu nominendid vallavalitsusele 24. maiks 2013 telefonil 4546531 või e-mailkihelkonna@kihelkonna.neti.ee

Eesti Erametsaliit kuulutab välja fotokonkursi "Pärandkultuur minu metsas", mis kestab kuni 1. augustini 2013

Lisainfo konkursi kohta: www.erametsaliit.ee
Lisainfo pärandkultuuri kohta: www.rmk.ee/metsamajandamine/parandkultuur


Orhideefestival

Teade- Elektripaigaldise korrasoleku tagavad tehniline kontroll ja käidukorraldus

AK Getmer OÜ korstnapühkija Andi Vaha pakub korstnapühkimise teenust

Ametiisikute palgaandmete koondtabel 2012 (Kihelkonna Vallavalitsuse ametnikud)

Ametiisikute palgaandmete koondtabel 2012 (Volikogu liikmed)

Kihelkonna Vallavalitsus korraldab konkursi vallasekretäri vaba ametikoha täitmiseks

Compakt Kinnisvara kiri Kihelkonna valla elanikele

Suusaradade kohta saab infot www.sport.err.ee-Lumeinfo

Teade: Kõõru küla Kiige maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikule väljapanekule suunamisest
Lisa: Kiige maaüksuse detailplaneeringu seletuskiri
Joonis: Kiige detailplaneeringu skeem


TJA pressiteade - Ohutuse tagamiseks tuleb lumi ehitiste katustelt õigeaegselt ära koristada

Kihelkonna valla lumelükkajad

Teade: Kurevere küla Jaagarahu puhkeala detaiplaneeringu avalik väljapanek
Lisa:  Jaagarahu detailplaneeringu seletuskiri
Joonis: Jaagarahu situatsiooni skeem
Joonis: Jaagarahu detailplaneeringu tugiplaan
Joonis: Jaagarahu karjääri tee skeem
Joonis: Jaagarahu maakasutuse skeem
            


Eelarve täitmine 2012 I kvartal
Eelarve täitmine 2012 II kvartal
Eelarve täitmine 2012 III kvartal


Vallavolikogu liikmete, vallavalitsuse liikmete, vallavalitsuse ametnike ja valla hallatavate asutuste juhtide majanduslike huvide deklaratsioonidest 2012.aastalAmetiisikute palgaandmete koondtabel 2011 (Kihelkonna Vallavalitsuse ametnikud)

Ametiisikute palgaandmete koondtabel 2011 (Kihelkonna Vallavolikogu)


Liikluspinna koha-aadressi ja teede suuna muutmine
Lisa 1- Kuumi-Karujärve tee
Lisa 2- Valgemäe tee
Lisa 3- Vikati sadama tee
Lisa 5 - Nuki-Rauna harutee
Lisa 6 - Jaani tee

Kohanimede muutmine

Lisa 1 - Lagenõmme tee

Lisa 2- Karjääri tee

Lisa 3- Karjääri tee

Lisa 4 - Jaagarahu tee

Lisa 5 - Prügila tee

Infopäev "Turvaline küla" 23. märtsil 2012.a kell 16.00 rahvamajas.


Kurevere küla Jaagarahu puhkeala detailplaneeringu algatamine ning detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Lisa 1- Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad

Teade
Kihelkonna Vallavalitsus kuulutab välja vähempakkumise lumetõrjetööde teostamiseks Kihelkonna valla teedel 2012. aastal


Kohanime määramine
Lisa - Kesknõmme Jahisadama asendiplaan

Tehnilise Järelvalve Amet algatas elektri- ja küttegaasiseadmete ohutuskampaania

Taotle uut isikut tõendavat dokumenti aegsasti

Kohanime määramine

Kesknõmme Jahisadama asendiplaan

Kihelkonna Vallavalitsus võtab hajaasustuse veeprogrammi 2011.a täiendavaid toetusi vastu perioodil 01. november kuni 30. november 2011
Lisa 1- taotluse blankett
Lisa 2- eelarve blankett

Vallavara müük
Foto Hüdrokopterist

Kallaste küla Annela, Henri-Künka, Henri-Kraavi, Henri-Oja ja Henri-Metsa detailplaneeringu avalikule väljapanekule suunamine
Seletuskiri

Detailplaneeringu põhiplaan

Kalmu- Simmu tee asukoha skeem
Liikluspinna "Kalmu-Simmu tee" ruumikuju muutmine

Kihelkonna Vallavalitsus kuulutab välja eelläbirääkimistega pakkumise vallavara rendile andmiseks

Fotokonkurss "Kaunis Kihelkonna 2011" 

Hajaasustuse veeprogrammi 2011. aasta taotlusvoor

Kihelkonna Vallavalitsus kuulutab välja korduva eelläbirääkimistega pakkumise

Ametiisikute palgaandmete koondtabel 2010 (Kihelkonna Vallavolikogu)

Ametiisikute palgaandmete koondtabel 2010 (Kihelkonna Vallavalitsuse ametnikud)

Ametiisikute majanduslike huvide deklaratsioonid